akad. dr. Jože Trontelj, nekdanji predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1939 – 2013)

Jože TronteljDiplomiral je na  Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, se specializiral za nevrologijo in l. 1972 postal  doktor nevroloških znanosti. Kot redni profesor za nevrologijo je predaval na Medicinski fakulteti in na Fakulteti za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Svojo zdravniško kariero je posvetil klinični nevrofiziologiji. Izpopolnjeval se je v ZDA in na Švedskem. V Kuvajtu je ustanovil in vodil oddelek za klinično nevrofiziologijo v terciarni bolnišnici Ibn Sina.
Leta 1991 je bil izvoljen v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, l. 2008 pa je postal njen predsednik. Predsedoval je Komisiji Republike Slovenije za medicinsko etiko in bil slovenski delegat v Odboru za bioetiko Sveta Evrope.  Sodeloval je pri izdelavi Konvencije o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine in njenih dodatnih protokolov, še posebno protokola o etiki biomedicinskega razaiskovanja na ljudeh.
Od l. 2012 je predsedoval Prešernovemu skladu, bil pa je tudi clan Strateškega sveta Vlade RS za kulturo, izobraževanje in znanost, predsednik Komisije RS za Zoisove nagrade in priznanja, član Zdravstvenega sveta RS in predsednik Sveta za raziskave v biomedicini.
Od l. 2010 je bil član Stalnega odbora za znanost in etiko pri ALLEA (All European Academies). Generalni sekretar Unesca ga je l. 2010 imenoval za člana Mednarodnega odbora za bioetiko (IBC) v zasebnem svojstvu.
Za svoje raziskovalno delo je prejel državno nagrado za vrhunske dosežke (l. 1989) in priznanje ambasador Republike Slovenije v znanosti (l. 2003). Za delo na področjih znanosti in etike mu je bilo podeljeno državno odlikovanje zlati red za zasluge (l. 2009).