Dejavnosti Inštituta

Izhodišča

Brez  napredka v znanju in tehnologiji družba nima prihodnosti. Po naših ocenah pa so nujno potrebni tudi kvalitetni premiki v strokovnem delovanju in družbeni ozaveščenosti stanja vrednot, morale, etike in bioetike v sodobnem svetu ter v naši družbi še posebej. Samo ustrezna etična in vrednotna usmerjenost zagotavlja, da bo znanje uporabljeno v človeštvu koristne namene. Sodobni razviti svet se, soočen s kritičnim odstopanjem družbe od etičnih in vrednotnih standardov, vse bolj jasno zaveda nujnosti etičnega, moralnega in vrednotnega ozaveščanja. Vse največje pomanjkljivosti in negativni
pojavi, ki ogrožajo družbeno stabilnost, od nasilja do korupcije, so posledica le tega. V svetu in tudi pri nas se je med uglednimi misleci, raziskovalci in strokovnjaki že uveljavilo spoznanje, da je potrebno oblikovati družbo z visokimi standardi znanja, etike in vrednot. K temu cilju je usmerjeno delovanje Inštituta za etiko.

Področja dejavnosti

Izobraževanje

  • združevanje in povezovanje strokovnjakov v ekspertne skupine, ki usmerjajo razvoj in implementacijo etike,  bioetike in vrednot,
  • vključevanje nosilcev vrhunskega znanja v trajno sodelovanje in dialog z mladimi ter njihovimi učitelji,
  • oblikovanje izobraževalnih programov za specifična poklicna in interesna področja, spremljanje rezultatov opravljenih izobraževanj in njihovo ovrednotenje,
  • podpreti vzgojo otrok s spodbujanjem etične kulture v družini, šoli in zunajšolskem prostoru, prispevati k osebnostnemu oblikovanju mladostnikov v razumnike, ki bodo imeli znanje o etičnih prvinah in se bodo opredelili do vrednot, doseči, da bodo vrednote upoštevali pri svojih odločitvah v zasebnem in poklicnem življenju,
  • podpora pri oblikovanju strokovnih podlag za vključevanje etičnih, moralnih in vrednotnih vidikov v znanstveno raziskovalno ter vzgojno-izobraževalno delo in njihova distribucija,

Raziskave

  • izvajanje znanstvenih raziskav na posameznih področjih, ki služijo kot osnova za oblikovanje družbeno priznanih standardov za zagotavljanje kakovostnega razvoja znanja, ustvarjalnosti in inovativnosti ob vzdrževanju in upoštevanju visokih etičnih, vrednotnih in moralnih meril,
  • opravljanje lastnih raziskav javnega mnenja in potreb v družbi za učinkovito usmerjanje svojega dela.

Sodelovanje z gospodarstvom

  • podpreti gospodarstvo na področju spodbujanja in integracije vrednot, etičnega ravnanja in osebnostne zrelosti ter modrosti pri menedžerjih vodilnih in odgovornih ustanov in zaposlenih.

Stik s svetovnim znanjem

  • ALLEA | ALL European Academies
  • IBC (UNESCO)
»Moder človek varčuje s časom in besedami.«