Programi

Inštitut za etiko s široko zasnovanim programom strokovnih dejavnosti in drugih oblik delovanja spodbuja integracijo etičnih standardov, vrednot in vrhunskega znanja v slovensko družbo. Namen je širjenje in poglabljanje zavesti o vlogi in pomenu etike, vrednot in bioetike v oblikovanju skupne prihodnosti na vseh pomembnih področjih družbenega delovanja in še posebej na področju vzgoje in izobraževanja.

Program in strategija delovanja Inštituta za etiko sta tako usmerjena:

  • k izboljšanju kakovosti medgeneracijskih odnosov in doseganje višje ravni dialoga z mladimi;
  • k integriranem delovanju nosilcev vrhunskega znanja, vrednot in odgovornosti;
  • k oblikovanju višje kakovosti sodelovanja in oblik sodelovanja nosilcev vrhunskega znanja in vrednot z mladimi, z njihovimi učitelji in vzgojitelji;
  • k vzgoji k vrednotam kot so tolerantnost, vključevanje drugačnih, humanizem in solidarnost, altruizem in prostovoljstvo, sodelovanje v mehanizmih civilne družbe;
  • k prilagajanju vsebin in načinov dela v vzgojno izobraževalni vertikali in bolj učinkovito izkoriščanje obstoječih potencialov za izvajanje kakovostnega prenosa vrhunskega znanja in vrednot;
  • k promociji, podpori in razvoju visoko kakovostnega in v prihodnost usmerjenega izobraževanja, usposabljanja in vzgoje;
  • k pridobivanju ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje;
  • h krepitvi ugleda učiteljev, vzgojiteljev in drugih nosilcev vzgoje, izobraževanja in usposabljanja ter njihovih institucij s spodbujanjem njihove avtonomnosti in odgovornosti;
  • k oblikovanju podlag in opore za nadgradnjo infrastrukture za izvajanje kakovostnega prenosa vrhunskega znanja in vrednost in zagotavljanje njihovega trajnega učinka;
  • in k izboljšanju kakovosti družbenih odnosov, ravni in kakovosti znanja, ustvarjalnosti in inovativnosti in s tem k večji učinkovitosti in konkurenčnosti Slovenije.

 

»Vzgoja uma brez vzgoje srca ni nobena vzgoja.«