Program etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju

 

Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Tu se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki danes obiskujejo vrtce in šole, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas.

 

Izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in izobraževanja je tudi ena najpomembnejših podlag za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju.

Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju prinaša resne in pretehtane vsebine, pripomočke in orodja za spodbujanje in utrjevanje etike in splošnih človeških vrednot v vrtcih in šolah.

Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju je utemeljen na najširših temeljih in tradiciji slovenske ter evropske kulture in zgodovine.

Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju

Poslanstvo programa

Poslanstvo programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju je ponuditi vrtcem in šolam podporo in učinkovita orodja na področju prenašanja in utrjevanja etike in občih človeških vrednot med otroki in mladostniki.

Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju ne posega na področje kurikulov in učnih načrtov, pač pa želi podpirati vrtce in šole pri uresničevanju njihovega vzgojnega poslanstva. Program temelji na spoznanju, da imajo vrtci in osnovne šole zelo pomembno vlogo pri razvoju osebnosti otrok in mladostnikov. Številni slovenski vrtci in šole so v zadnjih letih opravili veliko delo na področju utrjevanja etike in občih človeških vrednot med otroki in mladostniki, od različnih dejavnosti v vrtcih, do vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. Na drugi strani pa mnogi vzgojitelji, učitelji, ravnatelji in starši opozarjajo, da vrtci in šole pri teh prizadevanjih za uresničevanje njihovega vzgojnega poslanstva potrebujejo še več podpore.

^ na vrh strani

Cilji programa

  • Krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo.
  • Ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.
  • Krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

^ na vrh strani

Izhodišče programa

Program temelji na zavedanju, da je vprašanje etike in vrednot v vzgoji in izobraževanju vse prevečkrat podvrženo poskusom vplivanja različnih ideoloških in svetovnonazorskih pogledov. Zato program temelji na modelu Evropsko ogrodje etike in vrednot, ki ga je razvil Inštitut za etiko.

Inštitut za etiko za svoje delovanje na področju vzgoje in izobraževanja uporablja model Evropsko ogrodje etike in vrednot z namenom spodbujanja temeljnih in obče veljavnih vrednot, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne posameznih ideoloških pogledov.

Evropsko ogrodje etike in vrednot je celovit model, ki v svoje središče ne postavlja zgolj ene dimenzije, pač pa so v njem ključna vrednotna področja in vrednote uravnotežene v celoto. Uravnoteženje in stabilnost parametrov, upoštevanje celostnosti in raznolikosti vrednotnih domen, širina področij delovanja in univerzalna uporabnost so lastnosti, ki so del zasnove modela.

Prav tako model služi za preučevanje vprašanj kot so, kakšen je razkorak med deklariranimi in dejanskimi vrednotami ter kako ljudi in organizacije motivirati k zmanjšanju tega razkoraka. Model Evropsko ogrodje etike in vrednot uporabljamo z namenom znanstveno pravilne sistematične presoje ter načrtovanja priprave predlogov za usmerjanje k zmanjšanju razkoraka med vrednotami in vedenjem.

^ na vrh strani

Orodja, ki jih program nudi vrtcem in šolam

Podpora

Usposabljanje

Pred pričetkom modula smo pripravili usposabljanje za varuhe po ustanovah. Na njem smo predstavili rezultate raziskave etike in vrednot med zaposlenimi starši in otroci. Podrobno smo predstavili priročnik ter možne načine dela po šolah in vrtcih. Pomemben poudarek usposabljanja je bila predstavitev natečaja

Vzorniki etike in vrednot

Usposabljanja so načrtovana pred pričetkom vsakega modula. Vmes pripravljamo predavanja uveljavljenih strokovnjakov s področja etike in vrednot ter drugih posameznikov, ki so se izkazali na področju posamezne vrednotne domene.

Priročnik

Za uspešno delo v šolah in vrtcih smo pripravili obsežen priročnik. Priročnik predstavlja sámo vrednotno domeno, prinaša nabor dejavnosti za zaposlene ter otroke oz. učence in dejavnosti za sodelovanje s starši. Zadnji del priročnika pa predstavlja bogat nabor virov (literarnih, zvočnih, filmskih, spletnih), ki jih lahko uporabimo pri spoznavanju posameznih vrednot, ali pa predstavljajo dober uvod v neko širšo dejavnost.

Spletna učilnica

V podporo varuhom, strokovnim delavcem in ravnateljem smo pripravili spletno učilnico, kamor sistematično nalagamo gradivo, obveščamo sodelujoče ter ustvarjamo prostor sodelovanja. Del tega prostora sodelovanja je tudi izmenjava primerov dobrih praks.

Obiski in delavnice

V času trajanja prvega modula smo obiskali 16 vrtcev in šol. Obiski so predstavljali delovna srečanja, ki so se jih udeležili varuhi, njihovi pomočniki in v večini primerov tudi ravnatelji. Na teh srečanjih smo skupaj pogledali opravljeno delo in se ustavili ob morebitnih izzivih. Pogovori pa so odprli tudi nove možnosti in priložnosti za še uspešnejše izvajanje programa. Na štirih šolah in vrtcih smo izvedli tudi predstavitve za zaposlene in krajše delavnice.

Želimo si, da bi bili z vključenimi vrtci in šolami kar najbolj v stiku. Za vse izzive in predloge, ki se pokažejo ob izvajanju aktivnosti, smo vedno na voljo preko e-pošte in telefona. Pokličemo pa tudi sami, da vzdržujemo odnos, ki predstavlja eno od gibal tega programa.

^ na vrh strani

Izvedbeni okvir

Program smo načrtovali tako, da posamezen vrtec ali šola, ki se vključi v program, v treh letih v celoti predela vsebine vseh vrednotnih domen Evropskega ogrodja etike in vrednot, ki smo jih poimenovali kot module.

Vrtec oziroma šola med zaposlenimi imenuje Varuha etike in vrednot, ki bo koordinator dejavnosti programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju in obenem tista oseba, na katero se bodo otroci, učenci, sodelavci, starši in drugi obrnili z vprašanji, povezanimi z etiko in vrednotami. Varuh predstavlja vezni člen med vrtcem oz. šolo in Inštitutom za etiko.

Izvedba

  • Pristop vrtca ali šole v program »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju« v začetku šolskega leta
  • Imenovanje Varuhov etike in vrednot v vrtcih in šolah

Varuh etike in vrednot si osebno prizadeva, da bo deloval skrbno in odgovorno ter zlasti z lastnim zgledom stremel k trdnim etičnim standardom in univerzalnim vrednotam, ki so zapisane v dokumentu Evropsko ogrodje etike in vrednot. Prizadeva si za dobrobit vseh sodelujočih v projektu in za čim večjo učinkovitost dejavnosti za doseganje želenih ciljev.

  • Uvodno izobraževanje Varuhov etike in vrednot in seznanjanje z vsebino programa in Evropskim ogrodjem etike in vrednot.

Izobraževanje je namenjeno pridobivanju temeljnih znanj, ki so potrebna za nadaljevanje udejstvovanja ustanove v programu s področja splošnih vsebin programa. Izobraževanje je obvezno za bodoče varuhe etike in vrednot v posameznem vrtcu oz. šoli, opcijsko pa za do 5 zaposlenih v vrtcu oz. šoli. Udeleženci uvodnega izobraževanja prejmejo splošni priročnik programa.

Izvedba raziskave

V vrtcu oz. šoli Inštitut za etiko izvede raziskavo med zaposlenimi, učenci in starši. Namen raziskave je določitev indeksa uresničenosti etike in vrednot na ustanovi. Raziskava je del večletnega vsenacionalnega raziskovalnega projekta. Sodelujoča ustanova na osnovi raziskave prejme jasno sliko o tem, katere so močneje in katere šibkeje izražene vrednote, primerjavo z drugimi vrtci oz. šolami, osnovo za meritev lastnega napredovanja v prihodnjih letih, s svojim sodelovanjem pa bo omogočila tudi nacionalno meritev stanja etike in vrednot.

Vsaka ustanova prejme podrobno poročilo, katerega ključen del je tudi indeks uresničenosti etike in vrednot.

Raziskava se ponavlja na vsako leto v času trajanja programa. Namen vsakoletnih raziskav je preverjanje napredka vsake posamezne ustanove.

Gradiva

Udeleženci v okviru uvodnega izobraževanja prejmejo splošni priročnik. V toku izvajanja posameznih modulov, od katerih bo vsak posvečen eni od 10 vrednotnih domen Evropskega ogrodja etike in vrednot, udeleženci prejmejo po en priročnik za vsak modul.

Ob zaključku programa ustanova prejme priročnik za pripravo etičnega kodeksa vrtca oz. šole.

Skupaj bodo udeleženci v treh letih izvajanja programa prejeli 12 priročnikov.

Spletna učilnica

Inštitut za etiko ob pričetku vsakega modula sodelujočim ustanovam omogoči dostop do spletnega središča, kjer se lahko o področju etike in vrednot izobražujejo vsi zaposleni na ustanovi.

Sodelovanje med udeleženci

Na spletnem središču in v okviru dogodkov je udeležencem omogočena možnost posredovanja svojih izkušenj, praks in vprašanj drugim sodelujočim vrtcem in šolam, možnost prenašanja izkušenj in primerov dobrih praks iz drugih sodelujočih vrtcev in šol.

Certifikat

Sodelujoče ustanove v prvem letu sodelovanja v programu prejmejo

(Certifikat o vključenosti izobraževalne ustanove v program izobraževanja na področju etike in vrednot v organizaciji Inštituta za etiko).

Certifikat se obnavlja vsako leto ob izvedbi raziskave. Pravica do uporabe certifikata v predstavitvenih gradivih šole velja dokler je šola vključena v program.

^ na vrh strani

Izvedba in rezultati

Prvi deset-tedenski modul Znanje in modrost so na šolah in v vrtcih uspešno izvedli.

V okviru prvega modula so v šolah in vrtcih izvajali naslednje dejavnosti:

  • Predstavitve za zaposlene in delavnice, s pomočjo katerih so zaposleni iskali izzive in možne dejavnosti v njihovih ustanovah;
  • Predstavitev staršem;
  • Predstavitveni plakati, ki so k sodelovanju vabili starše;
  • Razredne ure v večini razredov na vključenih šolah. Na njih so se učenci vsaj za eno uro srečali z vrednotno domeno Znanja in modrosti.

Na šolah so oblikovali skupino (krožek) za etiko in vrednote, kjer so se bolj predani učenci podrobneje srečevali z vsebino modula in tudi sodelovali pri sami izvedbi programa v šoli.

Izvedli so veliko različnih dejavnosti s področja znanja in modrosti in to tako v posameznih razredih kot v vrtčevskih skupinah.

Povabili so številne goste, ki so za otroke in učence pripravili aktivnosti, jim predstavili določeno področje znanja ali pa so učenci izvedli z njimi intervju.

V šolah in vrtcih so ustvarili 65 video posnetkov, ki predstavljajo pogovore, intervjuje ali skupne dejavnosti z lokalnimi vzorniki.

Dobre prakse – zakladnica znanja

V spletno učilnico so vrtci in šole vnesli 173 primerov dobrih praks, ki predstavljajo izjemno bogato zakladnico znanja različnih možnih dejavnosti s področja znanja in modrosti. Od izdelave plakatov, obiskov različnih ustanov in oseb pa vse do manjših ali večjih raziskovalnih projektov je shranjeno v tej zakladnici znanja, ki je na voljo vsem vključenim v program.

Vzorniki

Zemljevid Slovenije smo pokrili z modrimi pikami, ki predstavljajo kraje, od koder izvirajo posamezni vzorniki Znanja in modrosti. Devet video posnetkov nagovorov nacionalnih vzornikov smo pripravili v Inštitutu za etiko. Veliko več – 65 – pa so jih pripravili učenci in strokovni delavci v šolah in vrtcih. Zanimivi, navdihujoči in tudi izjemni posnetki predstavljajo dobre zgodbe, predstavljajo vzornike, ki vlečejo z zgledom. Video posnetki ponujajo odlično možnost nagovora otrokom in zaposlenim kot uvod v neko dejavnost s tega vrednotnega področja.

^ na vrh strani

Raziskava

Namen raziskave »Zaznavanje stanja na področju etike in vrednot v vrtcih in osnovnih šolah« je spremljanje izraženosti in uresničenosti temeljnih etičnih načel in posameznih vrednotnih področij v vzgojnoizobraževalnem procesu v posamezni ustanovi, skozi čas in primerjava z drugimi vzgojnoizobraževalnimi ustanovami.

Raziskava temelji na modelu Evropsko ogrodje etike in vrednot.

Rezultati raziskave oz. indeks etike in vrednot so pokazali šolam in vrtcem stanje etike in vrednot na ustanovi in to iz različnih zornih kotov; kako jih vidijo zaposleni, starši in otroci. Nekatere ustanove so te rezultate uporabile kot izhodišče za strateško načrtovanje, za delo na kakovosti ustanove in za samoevalvacijo ustanove.

^ na vrh strani

Prijava v program

^ na vrh strani

»Moder človek varčuje s časom in besedami.«